Skip to main content Skip to footer

Algemene voorwaarden NIVS

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Algemene voorwaarden: de voorwaarden zoals hierna vermeld.

NIVS

Cursus: alle cursussen die NIVS aanbiedt zowel klassikaal als online.

Overeenkomst: de overeenkomst die gesloten wordt tussen NIVS en de cursist d.m.v. inschrijving voor een cursus via onze website, per mail, telefonisch of per WhatsApp.

Mondeling: overleg tussen cursist en NIVS

Schriftelijk: alle correspondentie op papier of via mail.

 

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten die zijn afgesloten tussen de cursist en NIVS.

ARTIKEL 3: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Met de inzending van het online inschrijfformulier geeft de afzender zich op voor deelname aan de cursus waarvoor wordt aangemeld.

De inschrijvingen worden door NIVS geregistreerd op volgorde van ontvangst tot het maximumaantal deelnemers voor de betreffende cursus is bereikt.

Bij inschrijving ontvangt de cursist voor de opgegeven cursus een bevestiging van inschrijving per mail.

ARTIKEL 4: AFMELDING EN ANNULERINGSKOSTEN

Met de inzending van het online-inschrijfformulier heeft de afzender zich definitief ingeschreven voor deelname aan de betreffende cursus. Indien een cursist door omstandigheden verhinderd is deel te nemen, dient hij of zij dit schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan het secretariaat van NIVS, door middel van het sturen van een mail naar info@nivs.nl onder vermelding van de naam van de cursus, de datum van de cursus en de reden van afzeggen.

Afmeldingen tijdens de Corona pandemie

Bij aanpassingen door het kabinet op de Corona richtlijnen stemmen wij iedere keer met het RIVM af of NIVS nog handelt binnen de, door het RIVM gestelde, richtlijnen. Zolang het RIVM blijft zeggen dat NIVS binnen de richtlijnen handelt en de zaken goed op orde heeft, blijven wij cursussen aanbieden en zijn de hieronder beschreven algemene voorwaarden van kracht.

Mocht het zo zijn dat een docent op het laatste moment af moet zeggen vanwege aangescherpte Corona maatregelen in zijn of haar land, waardoor de docent niet mag reizen, dan informeren we de betreffende cursisten hiervan zo snel mogelijk via email en verplaatsen we de gehele cursus naar een, met de docent afgestemde, nieuwe datum.

Bij afmelding voor een cursus is de volgende regeling van toepassing:

  • Tot acht weken vóór aanvang van een cursus rekenen we geen kosten.

  • Tot zes weken vóór aanvang van een cursus wordt er altijd € 75,- annuleringskosten in rekening gebracht.

  • Binnen zes weken vóór aanvang van een cursus wordt het gehele bedrag in rekening gebracht, tenzij NIVS of de cursist zelf, nog in staat is de vrijgekomen plek in te vullen met een nieuwe cursist. In dat geval worden alleen de annuleringskosten van € 75,- in rekening gebracht.

  • Bij een no-show op de cursusdagen zonder contact met NIVS op te nemen brengt NIVS het volledige bedrag in rekening.

Bij verplaatsing van een cursus is de volgende regeling van toepassing:

  • Tot 6 weken voor aanvang cursus zal NIVS dit faciliteren mits er een geldige reden opgegeven wordt en de factuur voldaan is.

  • Binnen 6 weken voor aanvang cursus zal NIVS dit faciliteren mits er een geldige reden opgegeven is, de factuur voldaan is en NIVS, of de cursist zelf, in staat is om de vrijgekomen plek op zo’n korte termijn nog te vullen. Lukt dit niet dan is de plek voor de cursist gereserveerd en dient de cursist zelf een keuze te maken of hij of zij deelneemt aan de cursus of niet en brengen we het hele bedrag in rekening.

  • Lukt het wel om de plek in te vullen dan brengt NIVS de cursist alleen de annuleringskosten á €75,- in rekening.

  • Als het lukt de plek in te vullen en er inderdaad sprake is van een gezamenlijk akkoord, dan zal er in overleg met de cursist een nieuwe cursusdatum ingepland worden.

Bij afmelding of verplaatsing door NIVS is de volgende regeling van toepassing:

  • Bij een te gering aantal inschrijvingen voor een cursus kan de cursus worden geannuleerd of verplaatst. Degenen die zich hebben ingeschreven voor een cursus die geannuleerd moet worden, berichten wij hierover uiterlijk 4 weken voor aanvang van de cursus.

  • Automatisch schrijven we de cursisten in voor de eerstvolgende cursus waar we de cursisten ook over zullen berichten. Als die datum niet past dan kan dat aangeven worden door een mail te sturen naar info@nivs.nl

ARTIKEL 5: CURSUSDAG INHALEN

Het kan voorkomen dat, om welke reden dan ook, een cursist één dagdeel van een cursus moet missen. NIVS biedt de mogelijkheid om in overleg deze dagdelen, bij de eerstvolgende keer dat de cursus weer wordt georganiseerd, in te halen.

Een verzoek hiertoe dient schriftelijk gedaan te worden bij NIVS uiterlijk vijf weken voor de aanvang van de cursus. Voor het inhalen van een dagdeel worden geen extra kosten in rekening gebracht.

ARTIKEL 6: CURSUSMATERIAAL

Vier weken vóór aanvang van de cursus waarvoor is ingeschreven worden het programma, de lesstof ter voorbereiding en/of eventueel andere benodigde informatie aan de cursist gemaild naar het opgegeven mailadres.

Tijdens de cursus wordt en door NIVS opgestelde hand-out uitgedeeld over de inhoud van de cursus.

Na afloop van de cursus ontvangt de cursist een certificaat van deelname dat als bewijs dient voor het volgen van de cursus. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie voor op het certificaat.

ARTIKEL 7: REGISTRATIE BEHAALDE PUNTEN

De behaalde punten voor de KNGF het kwaliteitsregister worden alleen geregistreerd door NIVS als de factuur voor de cursus volledig voldaan is. Staat de factuur nog open dan registreert NIVS de punten niet, en ontvangt de cursist ook geen certificaat, totdat de factuur voldaan is.

Om de behaalde punten correct te kunnen registreren heeft NIVS de juiste gegevens nodig. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste informatie hiervoor.

ARTIKEL 8: BETALINGSVOORWAARDEN- EN PROCEDURES

Het inschrijvingsbewijs van de cursus is alleen geldig wanneer de inschrijving via de website van NIVS is ontvangen. Deelname wordt na inschrijving pas bevestigd.

De cursus dient vóór aanvang betaald te zijn door de cursist of diens werkgever. Is dit niet het geval dan bestaat de kans dat toegang geweigerd wordt, tenzij er voor die tijd per mail een regeling is afgesproken en bevestigd met NIVS

In geval van restitutie hanteert NIVS een terugbetalingstermijn van 14 dagen.

Na inschrijving heeft een deelnemer een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen de inschrijving kosteloos kan worden geannuleerd.

ARTIKEL 9: PRIVACY

De door een cursist verstrekte informatie wordt door NIVS, haar personeel en/of haar werkzame personen altijd vertrouwelijk behandeld. Wij delen je informatie niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming. NIVS zal jouw gegevens alleen gebruiken voor het afhandelen van cursussen waarvoor je bent ingeschreven, het sturen van informatie en updates over (nieuwe) cursussen of daaraan gerelateerde informatie, zoals ook is opgenomen in onze privacyverklaring.

ARTIKEL 10: GEHEIMHOUDING

Op alle persoonlijke informatie die gedeeld wordt door de cursus host, docent en de cursisten verplichten de cursisten, docenten en cursus host zich tot geheimhouding. Persoonlijke informatie die gedeeld is tijdens de cursus mag alleen met derden gedeeld worden met nadrukkelijke toestemming van de betreffende persoon.

ARTIKEL 11: AANSPRAKELIJKHEID

De inhoud van de geaccrediteerde cursussen van NIVS is te goeder trouw en zorgvuldig samengesteld. NIVS en de docenten van de cursussen van NIVS zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door het volgen van cursussen of toepassing van de in de cursussen behandelde stof.

NIVS is niet aansprakelijk voor eventuele schade in het geval een cursus geannuleerd wordt, ongeacht de reden van de annulering.

NIVS is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade opgelopen door eigen handelen van de cursist tijdens de cursus.

NIVS is niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van persoonlijke spullen van de cursist tijdens de cursus.

NIVS kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor (fysieke)schade bij bewijsbare grove nalatigheid aan de zijde van NIVS.

ARTIKEL 12: AUTEURSRECHT

Op alle door NIVS uitgegeven brochures, hand-outs, cursusmateriaal, nieuwsbrieven, Social Media-uitingen en de website is auteursrecht van kracht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NIVS is het de cursist niet toegestaan gegevens van NIVS geheel, gedeeltelijk of uittreksels hiervan te publiceren of op welke wijze dan ook te vermenigvuldigen.

ARTIKEL 13: VRAGEN EN KLACHTEN

Heb je een algemene vraag? Stuur dan een mail met je vraag naar info@nivs.nl

Heb je een klacht? Stuur dan een mail met daarin de klacht en uitleg naar klacht@nivs.nl

NIVS beantwoord vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs binnen vastgestelde termijnen (binnen 2 werkdagen). Brieven die een langere verwerkingstijd worden binnen vastgestelde termijnen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer er uitvoerig antwoord kan worden verwacht.

ARTIKEL 14: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij NIVS partij is, is uitsluiten het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een cursus geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de wederpartij zijn of haar woonplaats in het buitenland heeft.

Geschillen tussen NIVS en de wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland tenzij de wet anders voorschrijft.

Cookiemelding

We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze websites goed werken en veilige analytische cookies om je de best mogelijke gebruikerservaring te bieden.

Als u op 'Akkoord' klikt, stemt u in met het plaatsen van alle cookies.